ad โฆษณา แบบไหนตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

ad โฆษณา แบบไหนตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

การแข่งขันที่สูงบวกกับราคาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้การเลือกทำโฆษณาแต่ละครั้งสำคัญมาก เริ่มจากการตรวจสอบจุดประสงค์ของแบรนด์ก่อนว่าต้องการอะไร สร้างการรับรู้ สร้างกระแส หรือสร้างยอดขาย เป็นต้น หลังจากนั้นค่อยมาเลือกว่าการทำ ad...